REFUNDACJE NFZ

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku wniosło szereg zmian dotyczących refundacji tych wyrobów.

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 01. stycznia 2017r. weszła w życie nowa ustawa "Za życiem", która uprawnia dzieci i młodzież do 18 roku życia do otrzymania świadczenia w formie zlecenia na wyroby medyczne niezbędne do życia.

Art. 18. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.


Zachęcamy wszystkich pacjentów do zapoznania się ze szczegółami zmian na naszych stronach:

Refundacje NFZ - chorzy na mukowiscydozę, dyskinezę rzęsek

Refundacje NFZ - bezdech senny